ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ รักษ์ทำดอทคอม  
 
 
 
ผัก เกษตรอินทรีย์ (Organic) วิถี ธรรมชาติ

        ปลูกด้วยกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ รักษาดิน รักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  แมลงและสิ่งที่มีชีวิตในดิน ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
- ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
- ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สมดุลระบบนิเวศน์ของแมลงเช่น ตัวห้ำ  ตัวเบียน
- ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า  ใช้ถอนหรือตัด เพื่อนำวัชพืชมาทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด
- ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อรา เนื่องจากการเพาะปลูกในแนวผสมผสาน มีความหลากหลาย
    ทางชีวภาพ จะมีจุลินทรีย์ชีวภาพช่วยในการควบคุม

- ไม่ใช้พันธุ์พืชที่ได้จากกระบวนการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs)

 

        มีจำหน่ายทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

 
 
ข่าว&กิจกรรมรักษ์ทำดอทคอม